Kontakte

contacti

Studio, në bazë të eksperiencës së vetë profesionale dhe organizimit të vetë, është një pikë referimi për Shoqëri, Ente publike, Shoqata dhe Persona fizik të cilat kanë si qëllim që të fillojnë ose të përforcojnë iniciativat e veta ekonomike dhe tregtare në fushën kombëtare dhe ndërkombëtarë.

Selit tona janë vendosur në zona gjeografike me interes strategjik për investitorët dhe operacionet tregtare.

Emri (i nevojshmëm)

Email (i nevojshmëm)

Subjekti

Mesazhi