Fusha e Aktivitetit

slide5

Ferretti Ippolito & Partners kryen shërbimet e konsulencës të përshkruara ne fushat e kompetencës të listuara më poshtë:

Konsulencë biznesi dhe të planifikim strategjik të investimit

   • Studime të fisibilitetit, kërkime të tregut dhe due diligence
   • Konsulencë për vlerësimin dhe seleksionimin e mundësive të biznesit
   • Konsulencë për vlerësimin dhe seleksionimin e Partnerëve dhe joint ventures
   • Marrëveshje bashkëpunimi
   • Due diligence ligjore dhe fiskale
   • Ekspertizë ligjore dhe fiskale

E drejta tregtare dhe e shoqërive

   • Negocim dhe redaktim kontratash
   • Due diligence ligjore dhe fiskale
   • Ekspertizë ligjore dhe fiskale
   • Themelim të Shoqërive dhe branches : konsulencë ligjore dhe fiskale e projektit, kontratave, konsulencë ligjore dhe fiskale për start-up
   • Shkrirje & blerje
   • Asistencë për falimentimin dhe para falimentimit
   • Marrëveshjet e ortakëve para themelimit të shoqërisë
   • Konsulencë ligjore dhe fiskale të projektit për marrëdhëniet tregtare ndërkombëtare dhe për vendosjen e ndërmarrjes
   • Konsulencë strategjike për operacionet e jashtëzakonshme midis Shoqërive që kanë tashmë seli jashtë vendit ose me Shoqëri që kanë seli jashtë vendit (riorganizim, shkrirje dhe blerje, kuotat, përthithje, shitje dhe blerje të ndërmarrjeve, Shoqëri, pjesëmarrje)

Konsulenca e menaxhimit të shoqërive

   • Konsulencë ligjore, administrative, kontabile dhe fiskale të zakonshme
   • Konsulencë për menaxhimin e resurseve njerëzore
   • Konsulencë dhe asistencë për seleksionimin dhe angazhimin e resurseve njerëzore me negocim dhe asistencë kontraktore
   • Konsulencë dhe asistencë lidhur me investimet
   • Asistencë në verifikimet fiskale
   • Import-export dhe Dogana

Privatizime dhe koncesione

   • Konsulencë për individualizimin e mundësive
   • Asistencë në procedura
   • Asistencë në negocimin dhe për nënshkrimin e kontratës me Administratën Publike

Pasuri të patundshme

   • Themelim dhe menaxhim të konsorciumeve, bashkim të operatorëve ekonomik, joint-ventures
   • Praktika në lidhje me lejet, autorizimet, shpronësimet, licencat, problematika në lidhje me pengesa të natyrës teknike, mjedisore dhe të lidhura përkatësisht me aplikimin e normativave urbanistike
   • Redaktim të kontratave të ndërmjetësimit, agjencisë, pronësisë, qiramarrjes, dhënien në përdorim dhe dhënien me qira të degëve te ndërmarrjes, tendera dhe nëntenderime, facility management, furnizim i shërbimeve
   • Projekte financimesh
   • Procedura të tenderave publik të punëve, shërbimeve dhe furnizimeve
   • Konsulencë dhe asistencë për procedurat e koncesioneve dhe privatizimeve
   • Konsulencë dhe asistencë për operacionet e financimit
   • Due diligence për pasurit e patundshme
   • Aktivitet konsulencë për gjetjen, seleksionimin dhe negocimin në lidhje me blerjen e hapësirave, komplekseve të ndërmarrjeve, infrastrukturave të destinuara për vendosjen e Ndërmarrjes
   • Konsulencë për operacionet e pasurive të paluajtshme për vendosjen e ndërmarrjes
   • Konsulencë ligjore dhe fiskale lidhur me operacionet e pasurive të paluajtshme

Procese gjyqësore

   • Procese civile, tregtare, penale dhe administrative
   • Mosmarrëveshjeve të lindura me Administratën e financave dhe të Doganave
   • Negocime, transaksione, ndërmjetësime dhe arbitrazhe

Fiskale

   • Due diligence ligjore dhe fiskale
   • Asistencë fiskale e zakonshme
   • Planifikim fiskal në nivel kombëtarë dhe ndërkombëtar
   • Asistence dhe konsulencë ligjore dhe fiskale në fushën e shoqërive
   • Asistence fiskale lidhur me operacionet e shoqërive të cilat nuk bëjnë pjesë në (riorganizim, shkrirje dhe blerje, kuotat, përthithje, shitje dhe blerje të ndërmarrjeve, Shoqëri, pjesëmarrje)
   • Planifikim dhe optimizim të taksimit të personave fizikë me një vëmendje të veçantë problemeve në lidhje me taksimin e dyfishtë
   • Konsulencë fiskale në operacione të privatizimit jashtë vendit
   • Asistencë në verifikimet fiskale
   • Zgjidhje të mosmarrëveshjeve të lindura me Administratën financiare

Tendera

   • Lajmërime për njoftimet e tenderave
   • Themelim dhe menaxhim të bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomik, konsorciove, joint-ventures
   • Asistencë në procedurat e tenderave
   • Negocim dhe asistence për nënshkrimin e kontratës me administratën publike
   • Negocim dhe asistence në nënshkrimin e nënkontratave të tenderit
   • Konsulencë day by day për branch

E drejta industriale dhe e pronësive intelektuale

   • Tutelë e së drejtës së autorit, markave, breveteve, modeleve të përdorshme, modeleve dhe vizatimeve ornamentale
   • Tutelë kundrejt veprimeve të konkurencës së pandershme

E drejta e punës dhe sigurimet shoqërore

   • Konsulencë dhe asistencë në redaktimin e kontratave
   • Konsulencë menaxhimi për sa i përket pagesës së kontributeve sociale dhe shëndetësore

Projekte në fushën e energjisë

Ekspertizë mbi legjislacionin në fushën e energjisë

   • Konsulencë për procedurat për marrjen e koncesioneve
   • Konsulencë për praktikat në lidhje me lejet, autorizimet, shpronësimet, licencat, mbështetje të advisory teknike lidhur me operacionin, problematika të natyrës ligjore dhe burokratike
   • Konsulencë dhe asistencë në redaktimin e kontratave me administratën publike
   • Joint ventures dhe marrëveshje
   • Konsulencë dhe asistencë për operacionet e financimit
   • Due diligence
   • Aktivitet konsulencë për gjetjen, seleksionimin dhe negocimin lidhur me blerjen e koncesioneve dhe komplekseve prodhuese
   • Konsulencë ligjore dhe fiskale në lidhje me operacionet
   • Konsulencë day by day personit juridik të së drejtës vendase pas regjistrimit të tij

Projekte ne fushën e ambientit

   • Ekspertizë mbi legjislacionin në fushën ambientale
   • Mbështetje të advisory teknike lidhur me operacionin, problematika të natyrës ligjore dhe burokratike
   • Konulencë dhe asistencë në redaktimin e kontratave
   • Konsulencë dhe asistencë për operacionet e financimit
   • Aktivitete të konsulencës dhe asistencës për projektin
   • Konsulencë të së drejtës fiskale në lidhje më operacionet
   • Konsulencë day by day personit juridik të së drejtës vendase pas regjistrimit të tij

Projekte të financuara me fondet e UE

   • Konsulencë mbështetëse në zhvillimin e idesë së projektit
   • Aktivitet konsulencë dhe asistencë të projektit
   • Aktivitet konsulencë dhe asistencë të projekteve IPA

Infrastruktura dhe ndërtime

Logjistik dhe transporte

IT, Media dhe telekomunikime

E Drejta bankare dhe të tregjeve financiare

Antitrust