slide1slide2slide3
Satisfied with high quality

Praesent lorem odio, porttitor non ante nec, porta lacinia dui. Duis vel aliquam tellus sed lectus dictum.

Original & Fresh Theme

Praesent lorem odio, porttitor non ante nec, porta lacinia dui. Duis vel aliquam tellus sed lectus dictum.

Leave your problem behind

Praesent lorem odio, porttitor non ante nec, porta lacinia dui. Duis vel aliquam tellus sed lectus dictum.

” Aktiviteti ynë fillon që në fazën e konsulencës dhe asistencës drejtuar Ndërmarrjeve në individualizimin e mundësive të biznesit dhe në planifikimin strategjik të investimit, duke mbështetur investitorin për të pasur kujdes në të gjitha aspektet lidhur me operacionin jashtë vendit dhe asiston Ndërmarrjen në zgjidhjen e nevojave menaxheriale të aktivitetit të përditshëm “.

Konsulencë biznesi dhe planifikim strategjik të investimit

 • Studime të fisibilitetit, kërkime të tregut dhe due diligence
 • Konsulencë për vlerësimin dhe seleksionimin e mundësive të biznesit
 • Konsulencë për vlerësimin dhe seleksionimin e Partnerëve dhe joint ventures
 • Marrëveshje bashkëpunimi
 • Due diligence ligjore dhe fiskale
 • Ekspertizë ligjore dhe fiskale

Konsulenca e menaxhimit të shoqërive

 • Konsulencë ligjore, administrative, kontabile dhe fiskale të zakonshme
 • Konsulencë për menaxhimin e resurseve njerëzore
 • Konsulencë dhe asistencë për seleksionimin dhe angazhimin e resurseve njerëzore me negocim dhe asistencë kontraktore
 • Konsulencë dhe asistencë lidhur me investimet
 • Asistencë në verifikimet fiskale
 • Import-export dhe Dogana

E drejta tregtare dhe e shoqërive

 • Negocim dhe redaktim kontratash
 • Due diligence ligjore dhe fiskale
 • Ekspertizë ligjore dhe fiskale
 • Themelim të Shoqërive dhe branches : konsulencë ligjore dhe fiskale e projektit, kontratave, konsulencë ligjore dhe fiskale për start-up
 • Shkrirje & blerje
 • Asistencë për falimentimin dhe para falimentimit
 • Marrëveshjet e ortakëve para themelimit të shoqërisë
 • Konsulencë ligjore dhe fiskale të projektit për marrëdhëniet tregtare ndërkombëtare dhe për vendosjen e ndërmarrjes
 • Konsulencë strategjike për operacionet e jashtëzakonshme midis Shoqërive që kanë tashmë seli jashtë vendit ose me Shoqëri që kanë seli jashtë vendit (riorganizim, shkrirje dhe blerje, kuotat, përthithje, shitje dhe blerje të ndërmarrjeve, Shoqëri, pjesëmarrje)

Pasuri të patundshme

 • Themelim dhe menaxhim të konsorciumeve, bashkim të operatorëve ekonomik, joint-ventures
 • Praktika në lidhje me lejet, autorizimet, shpronësimet, licencat, problematika në lidhje me pengesa të natyrës teknike, mjedisore dhe të lidhura përkatësisht me aplikimin e normativave urbanistike
 • Redaktim të kontratave të ndërmjetësimit, agjencisë, pronësisë, qiramarrjes, dhënien në përdorim dhe dhënien me qira të degëve te ndërmarrjes, tendera dhe nëntenderime, facility management, furnizim i shërbimeve
 • Projekte financimesh
 • Procedura të tenderave publik të punëve, shërbimeve dhe furnizimeve
 • Konsulencë dhe asistencë për procedurat e koncesioneve dhe privatizimeve
 • Konsulencë dhe asistencë për operacionet e financimit
 • Due diligence për pasurit e patundshme
 • Aktivitet konsulencë për gjetjen, seleksionimin dhe negocimin në lidhje me blerjen e hapësirave, komplekseve të ndërmarrjeve, infrastrukturave të destinuara për vendosjen e Ndërmarrjes
 • Konsulencë për operacionet e pasurive të paluajtshme për vendosjen e ndërmarrjes
 • Konsulencë ligjore dhe fiskale lidhur me operacionet e pasurive të paluajtshme

Projekte në fushën e energjisë

Ekspertizë mbi legjislacionin në fushën e energjisë

 • Konsulencë për procedurat për marrjen e koncesioneve
 • Konsulencë për praktikat në lidhje me lejet, autorizimet, shpronësimet, licencat, mbështetje të advisory teknike lidhur me operacionin, problematika të natyrës ligjore dhe burokratike
 • Konsulencë dhe asistencë në redaktimin e kontratave me administratën publike
 • Joint ventures dhe marrëveshje
 • Konsulencë dhe asistencë për operacionet e financimit
 • Due diligence
 • Aktivitet konsulencë për gjetjen, seleksionimin dhe negocimin lidhur me blerjen e koncesioneve dhe komplekseve prodhuese
 • Konsulencë ligjore dhe fiskale në lidhje me operacionet
 • Konsulencë day by day personit juridik të së drejtës vendase pas regjistrimit të tij

Projekte ne fushën e ambientit

 • Ekspertizë mbi legjislacionin në fushën ambientale
 • Mbështetje të advisory teknike lidhur me operacionin, problematika të natyrës ligjore dhe burokratike
 • Konulencë dhe asistencë në redaktimin e kontratave
 • Konsulencë dhe asistencë për operacionet e financimit
 • Aktivitete të konsulencës dhe asistencës për projektin
 • Konsulencë të së drejtës fiskale në lidhje më operacionet
 • Konsulencë day by day personit juridik të së drejtës vendase pas regjistrimit të tij

Fiscalità

 • Due diligence ligjore dhe fiskale
 • Asistencë fiskale e zakonshme
 • Planifikim fiskal në nivel kombëtarë dhe ndërkombëtar
 • Asistence dhe konsulencë ligjore dhe fiskale në fushën e shoqërive
 • Asistence fiskale lidhur me operacionet e shoqërive të cilat nuk bëjnë pjesë në (riorganizim, shkrirje dhe blerje, kuotat, përthithje, shitje dhe blerje të ndërmarrjeve, Shoqëri, pjesëmarrje)
 • Planifikim dhe optimizim të taksimit të personave fizikë me një vëmendje të veçantë problemeve në lidhje me taksimin e dyfishtë
 • Konsulencë fiskale në operacione të privatizimit jashtë vendit
 • Asistencë në verifikimet fiskale
 • Zgjidhje të mosmarrëveshjeve të lindura me Administratën financiare

Projekte të financuara me fondet e UE

 • Konsulencë mbështetëse në zhvillimin e idesë së projektit
 • Aktivitet konsulencë dhe asistencë të projektit
 • Aktivitet konsulencë dhe asistencë të projekteve IPA