Oblasti Rada

slide5

Ferretti, Ippolito & Partners pruža konsultantske usluge opisane u oblastima rada i navedene u nastavku:

Savetovanje i pomoć u identifikaciji poslovnih prilika i u strateškom planiranju investicije

   • Studije izvodljivosti, istraživanje tržišta i due diligence
   • Savetovanje u vezi sa procenom i izborom poslovnih prilika
   • Potraga za poslovnim partnerom, joint-ventures
   • Dogovori o saradnji
   • Pravni i poreski Due diligence
   • Pravno i poresko mišljenje

Privredno i korporativno pravo

   • Pregovaranje i izrada ugovora
   • Pravni i poreski Due diligence
   • Poresko i pravno mišljenje
   • Osnivanje privrednog društva i ogranaka (branches): usluge pravnog i poreskog savetovanja po projektu, ugovori, pravno i poresko savetovanje pri otpočinjanju poslovanja (start-up faza)
   • Pripajanje i preuzimanje preduzeća (M&A)
   • Pomoć u stečajnom i predstečajnom postupku
   • Ugovori između akcionara preduzeća
   • Pravno i poresko savetovanje prilikom ugovora o međunarodoj trgovini i prilikom osnivanja firme
   • Strateško savetovanje za vanredne transakcije između preduzeća koja imaju sedište u inostranstvu ili sa preduzećima u inostranstvu (reorganizacije, M&A, učešće, podela, prodaja i kupovina kompanije, privrednog društva, akcija)

Usluge savetovanja prilikom upravljanja firmom

   • Redovna pravna, administrativna, računovodstvena i poreska savetovanja
   • Savetovanje oko upravljanja ljudskim resursima
   • Savet i pomoć pri izboru i zapošljavanju radnika, pregovaranje i pomoć oko sastavljanja ugovora
   • Savetovanje i pomoć prilikom investiranja
   • Pomoć prilikom poreske kontrole
   • Import-export i Carinske procedure

Privatizacije i koncesije

   • Savetovanje prilikom identifikacije mogućnosti
   • Pomoć prilikom procedura
   • Pregovaranje i pomoć prilikom zaključenja ugovora sa likalnim Vlastima

Nekretnine

   • Osnivanje i upravljanje konsorcijumom, privremenim privrednim udruženjima, joint-ventures
   • Procedure koje se odnose na dozvole, ovlašćenja, eksproprijaciju, licence, problematike u vezi sa ograničenjima tehničke prirode, ekološke prirode i uopšteno u vezi sa primenom regulative o zoniranju
   • Sastavljanje ugovora o posredništvu, zastupništvu, vlasništvu, zakupu, prodaji i iznajmljivanju poslovne jedinice, ugovora i podugovora, facility management, pružanje usluga
   • Project financing
   • Procedure javnih nabavki radova, dobara i usluga
   • Savetovanje i pomoć prilikom procedura koncesije i privatizacije
   • Savetovanje i pomoć prilikom finansijskih procedura
   • Due diligence za nekretnine
   • Usluge savetovanja prilikom identifikacije, izbora i pregovora za kupovinu površina, poslovnih kompleksa, infrastruktura prilikom osnivanja preduzeća
   • Savetovanje u vezi sa nekretninama pri osnivanju preduzeća
   • Pravno i poresko savetovanje u vezi sa poslovanjem nekretninama

Sporovi

   • Građanski, privredni, sudski i upravni sporovi
   • Sporovi sa Finansijskom upravom i Carinom
   • Pregovaranje, transakcije, posredovanje i arbitraža

Porezi

   • Pravni i poreski Due diligence
   • Pomoć prilikom redovnih poreskih obaveza
   • Poresko planiranje na domaćem i međunarodnom nivou
   • Pomoć i pravno i poresko savetovanje za korporativna pitanja
   • Poresko savetovanje za vanredna korporativna pitanja (reorganizacije, M&A, učešće, podela, prodaja i kupovina kompanije, privrednog društva, akcija)
   • Planiranje i optimizacija oporezivanja fizičkih lica s posebnim osvrtom na probleme dvostrukog oporezivanja
   • Poresko savetovanje u operacijama privatizacije u inostranstvu
   • Pomoć prilikom poreske kontrole
   • Rešavanje sporova sa poreskim Organima

Javne nabavke

   • Obaveštavanje o javnim nabavkama
   • Osnivanje i upravljanje privremenim privrednim udruženjima, konsorcijumom, joint-ventures
   • Pomoć prilikom procedura javnih nabavki
   • Pregovaranje i pomoć prilikom zaključenja ugovora od javnog značaja
   • Pregovaranje i pomoć prilikom sastavljanja podugovora
   • Day-by-day savetovanje ogranka firme

Pravo industrijske i intelektualne svojine

   • Zaštita autorskih prava, brenda, patenta, uzorka i dizajna
   • Zaštita od nelojalne konkurentske aktivnosti

Radno pravo i socijalno osiguranje

   • Savetovanje i pomoć prilikom sastavljanja ugovora
   • Savetovanje prilikom izmirenja doprinosa i socijalnog osiguranja

Projekti u oblasti energetike

   • Mišljenje o zakonu o energetici
   • Savetovanje prilikom procedura za dobijanje koncesije
   • Savetovanje u vezi sa procedurama za dozvole, ovlašćenja, eksproprijaciju, licence, i savetodavna stručna podrška u vezi sa problematikama zakonodavne i administrativne prirode
   • Savetovanje i pomoć prilikom sastavljanja ugovora od javnog značaja
   • Zajednički poslovni poduhvati i dogovori
   • Savetovanje i pomoć prilikom finansijskog poslovanja
   • Due diligence
   • Usluge savetovanja prilikom identifikacije, odabira i pregovaranja oko kupovine koncesija i proizvodnih pogona
   • Pravno i poresko savetovanje u vezi sa poslovanjem
   • Day-by-day savetovanje domaćeg pravnog lica nakon registracije
   • Projekti u oblasti zaštite životne sredine

Mišljenja o zakonu o zaštiti životne sredine

   • Stručno savetovanje u vezi sa poslovanjem i problematikama zakonodavne i administrativne prirode Savetovanje i pomoć prilikom sastavljanja ugovora
   • Savetovanje i pomoć prilikom finansijskog poslovanja
   • Usluge savetovanja i pomoći oko projekta
   • Pravno i poresko savetovanje u vezi sa poslovanjem
   • Day-by-day savetovanje domaćeg pravnog lica nakon registracije

Projekti finansirani sredstvima EU fondova

 • Savetovanje i podrška razvoju idejnog projekta
 • Usluge savetovanja i pomoći oko projekta
 • Usluge savetovanja i pomoći prilikom IPA projekata

Infrastruktura i izgradnja

Logistika i transport

IT, Mediji i telekomunikacije

Bankarstvo i finansijska tržišta

Antitrust