slide1slide2slide3
Satisfied with high quality

Praesent lorem odio, porttitor non ante nec, porta lacinia dui. Duis vel aliquam tellus sed lectus dictum.

Original & Fresh Theme

Praesent lorem odio, porttitor non ante nec, porta lacinia dui. Duis vel aliquam tellus sed lectus dictum.

Leave your problem behind

Praesent lorem odio, porttitor non ante nec, porta lacinia dui. Duis vel aliquam tellus sed lectus dictum.

” Naša aktivnost počinje već u fazi savetovanja i pomoći Kompaniji da identifikuje poslovne prilike i u fazi strateškog planiranja investicija, pružanjem podrške investitoru prilikom svakog aspekta poslovanja u inostranstvu i pružanjem pomoći Kompaniji u rešavanju menadžerskih potreba svakodnevnog poslovanja “.

Savetovanje i pomoć u identifikaciji poslovnih prilika i u strateškom planiranju investicije

 • Studije izvodljivosti, istraživanje tržišta i due diligence
 • Savetovanje u vezi sa procenom i izborom poslovnih prilika
 • Potraga za poslovnim partnerom, joint-ventures
 • Dogovori o saradnji
 • Pravni i poreski Due diligence
 • Pravno i poresko mišljenje

Usluge savetovanja prilikom upravljanja firmom

 • Redovna pravna, administrativna, računovodstvena i poreska savetovanja
 • Savetovanje oko upravljanja ljudskim resursima
 • Savet i pomoć pri izboru i zapošljavanju radnika, pregovaranje i pomoć oko sastavljanja ugovora
 • Savetovanje i pomoć prilikom investiranja
 • Pomoć prilikom poreske kontrole
 • Import-export i Carinske procedure

Privredno i korporativno pravo

 • Pregovaranje i izrada ugovora
 • Pravni i poreski Due diligence
 • Poresko i pravno mišljenje
 • Osnivanje privrednog društva i ogranaka (branches): usluge pravnog i poreskog savetovanja po projektu, ugovori, pravno i poresko savetovanje pri otpočinjanju poslovanja (start-up faza)
 • Pripajanje i preuzimanje preduzeća (M&A)
 • Pomoć u stečajnom i predstečajnom postupku
 • Ugovori između akcionara preduzeća
 • Pravno i poresko savetovanje prilikom ugovora o međunarodoj trgovini i prilikom osnivanja firme
 • Strateško savetovanje za vanredne transakcije između preduzeća koja imaju sedište u inostranstvu ili sa preduzećima u inostranstvu (reorganizacije, M&A, učešće, podela, prodaja i kupovina kompanije, privrednog društva, akcija)

Privatizacije i koncesije

 • Savetovanje prilikom identifikacije mogućnosti
 • Pomoć prilikom procedura
 • Pregovaranje i pomoć prilikom zaključenja ugovora sa likalnim Vlastima

Projekti u oblasti energetike

 • Mišljenje o zakonu o energetici
 • Savetovanje prilikom procedura za dobijanje koncesije
 • Savetovanje u vezi sa procedurama za dozvole, ovlašćenja, eksproprijaciju, licence, i savetodavna stručna podrška u vezi sa problematikama zakonodavne i administrativne prirode
 • Savetovanje i pomoć prilikom sastavljanja ugovora od javnog značaja
 • Zajednički poslovni poduhvati i dogovori
 • Savetovanje i pomoć prilikom finansijskog poslovanja
 • Due diligence
 • Usluge savetovanja prilikom identifikacije, odabira i pregovaranja oko kupovine koncesija i proizvodnih pogona
 • Pravno i poresko savetovanje u vezi sa poslovanjem
 • Day-by-day savetovanje domaćeg pravnog lica nakon registracije
 • Projekti u oblasti zaštite životne sredine

Mišljenja o zakonu o zaštiti životne sredine

 • Stručno savetovanje u vezi sa poslovanjem i problematikama zakonodavne i administrativne prirode Savetovanje i pomoć prilikom sastavljanja ugovora
 • Savetovanje i pomoć prilikom finansijskog poslovanja
 • Usluge savetovanja i pomoći oko projekta
 • Pravno i poresko savetovanje u vezi sa poslovanjem
 • Day-by-day savetovanje domaćeg pravnog lica nakon registracije

Porezi

 • Pravni i poreski Due diligence
 • Pomoć prilikom redovnih poreskih obaveza
 • Poresko planiranje na domaćem i međunarodnom nivou
 • Pomoć i pravno i poresko savetovanje za korporativna pitanja
 • Poresko savetovanje za vanredna korporativna pitanja (reorganizacije, M&A, učešće, podela, prodaja i kupovina kompanije, privrednog društva, akcija)
 • Planiranje i optimizacija oporezivanja fizičkih lica s posebnim osvrtom na probleme dvostrukog oporezivanja
 • Poresko savetovanje u operacijama privatizacije u inostranstvu
 • Pomoć prilikom poreske kontrole
 • Rešavanje sporova sa poreskim Organima

Projekti finansirani sredstvima EU fondova

 • Savetovanje i podrška razvoju idejnog projekta
 • Usluge savetovanja i pomoći oko projekta
 • Usluge savetovanja i pomoći prilikom IPA projekata